Skip to main content

Course Description

Po lewej stronie Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu: Wiedza Edukacja Rozwój, w środku znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składający się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, po prawej stronie znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu: Europejski Fundusz Społeczny.

Niniejszy kurs powstał w ramach projektu POWR.03.01.00-00-W010/18 „Kurs na własny rozwój” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych modelem współczesnej edukacji oraz rozwijaniem kompetencji umożliwiających funkcjonowanie w cywilizacji cyfrowej. Obejmuje zagadnienia związane z głównymi kierunkami rozwoju społeczeństwa. W trakcie kursu uczestnik pozna podstawy teoretyczne procesu uczenia się oraz możliwości praktycznej realizacji przyjętych założeń z zastosowaniem metody projektu.

Kurs jest przeznaczony dla studentów kierunku Pedagogika oraz osób studiujących na specjalności nauczycielskiej. Polecany jest także słuchaczom studiów podyplomowych przygotowujących do zawodu nauczyciela.

W kursie mogą wziąć również udział osoby prowadzące warsztaty, kursy i szkolenia, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz wszyscy zainteresowani, którzy chcą doskonalić swój warsztat metodyczny.


CELE KURSU

Cele ogólne kursu:

W trakcie kursu każdy uczestnik będzie mógł uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • kierunków rozwoju edukacji w związku z rozwojem cywilizacji cyfrowej,
 • możliwości rozwijania u uczących się kompetencji, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie,
 • stosowania form, metod i środków kształcenia sprzyjających rozwojowi oczekiwanych kompetencji.

Cele szczegółowe:

Dzięki udziałowi w kursie uczestnik:

 • pozna oczekiwania wobec kompetencji obywateli, umożliwiających im sprawne i pomyślne funkcjonowanie w społeczeństwie wiedzy,
 • zdefiniuje zadania, które stoją przed współczesną edukacją, określi warunki niezbędne do realizacji zadań edukacyjnych,
 • pozna główne kierunki, nurty i determinanty edukacji w cywilizacji cyfrowej (m.in. ujęcie konstruktywistyczne),
 • nabędzie umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych metod kształcenia, sprzyjających rozwojowi oczekiwanych kompetencji, niezbędnych w społeczeństwie wiedzy m.in. z zastosowaniem metody projektu i narzędzi, metod i środków technologii informacyjnej,
 • będzie aktywnie, świadomie i twórczo korzystał ze zdobytej wiedzy.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Cechy cywilizacji cyfrowej. Wpływ rozwoju cywilizacyjnego na funkcjonowanie współczesnego człowieka. Główne determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy. Zmiany w przemyśle - Gospodarka 4.0.

MODUŁ 2

Edukacja dla przyszłości. Nowe kompetencje kluczowe. Nowe wyzwania dla współczesnej edukacji.

MODUŁ 3

Efektywne kształcenie w świecie technologii cyfrowych. Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Współczesne teorie uczenia się. Konstruktywizm. Zadania nauczyciela w cyfrowym świecie.

MODUŁ 4

Projektowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwojowi kompetencji kluczowych. Współczesne metody kształcenia – Problem based learning. Metoda projektu. Zasady organizacji zajęć. Zasady realizacji projektu. Karta pracy nad projektem.

MODUŁ 5

Cyfrowy warsztat nauczyciela. Przydatne narzędzia i aplikacje.

MODUŁ 6

Edukacja komplementarna i edukacja zdalna. Jak pandemia zmienia edukację? Zasady organizacji zajęć zdalnych. Higiena cyfrowa.

MODUŁ 7

Projekt.

MODUŁ 8

Warsztaty przyszłości jako innowacyjna metoda generowania kreatywnych rozwiązań w procesie nauczania.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

 • Uczestnik zna najważniejsze nurty rozwoju społeczeństwa informacyjnego, identyfikuje terminologię używaną w definiowaniu zmian cywilizacyjnych, rozumie jej źródła i znaczenie.
 • Uczestnik potrafi wskazać najistotniejsze determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Rozumie ich wpływ na poszczególne obszary funkcjonowania człowieka, w tym kultury i edukacji. Uczestnik rozumie i potrafi uzasadnić potrzebę rozwoju nowych kompetencji kluczowych społeczeństwa, potrafi je zdefiniować.
 • Uczestnik potrafi krytycznie podejść do organizacji procesu edukacji, dokonując porównania pomiędzy tradycyjnym i nowoczesnym modelem kształcenia.
 • Uczestnik zna najnowsze rozwiązania w zakresie form, metod i technik kształcenia sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych, potrafi zaprojektować sytuacje edukacyjne z zastosowaniem metod learning by doing.
 • Uczestnik bierze udział w dyskusjach na forum. Potrafi twórczo formułować wnioski wynikające z przeprowadzonej dyskusji. Potrafi modyfikować swój sposób myślenia. Uczestnik dokonuje analizy podejmowanych przez niego czynności w trakcie realizacji kursu.
 • Uczestnik wykazuje się umiejętnością samodzielnego poszerzania wiedzy zdobytej w trakcie trwania kursu. Dokonuje pogłębionej analizy wskazanych źródeł, wyszukuje dodatkowe i uzasadnia ich wybór. Potrafi przeprowadzić krytyczną interpretację uzyskanych informacji.
 • Uczestnik potrafi w sposób twórczy wykorzystywać do celów edukacyjnych formy edukacji zdalnej.
 • Uczestnik potrafi w sposób systematyczny i planowy zarządzać czasem realizacji zadań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji.
 • Uczestnik realizuje zadania edukacyjne za pomocą sieci współpracy współdzieląc się wiedzą z innymi uczestnikami kursu.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE KURSU

 • Czas trwania kursu: 8 tygodni x 2 godz. (16 godz. lekcyjnych)
 • Sposób realizacji: samodzielny i moderowny
 • Sposób pracy uczestnika: praca indywidualna
 • Kanały i sposoby komunikacji z uczestnikami kursu: komunikacja synchroniczna (webinary), komunikacja asynchroniczna (fora dyskusyjne)

WARUNKI ZALICZENIA

Po każdym module jest przewidziany test końcowy (łącznie 7 testów w całym kursie), który będzie oceniany formatywnie, co oznacza, że punktacja będzie odzwierciadlała postęp w kursie. Do testów końcowych jest możliwość tylko jednokrotnego podejścia. Testy końcowe składają się z 10 pytań jednokrotnego wyboru, co oznacza, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

We wszystkich testach końcowych za prawidłową odpowiedź zostanie przyznany 1 pkt. Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi treściami kształcenia umieszczonymi w poszczególnych modułach poparte rozwiązaniem wszystkich testów kończących moduły na poziomie 70%.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zaliczenie kursu na poziomie 70%.


KADRA KURSU

Zdjęcie autorki kursu

dr Danuta Morańska

Pedagog mediów, dydaktyk

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii Humanitas w Sosnowcu. Inicjatorka sieci współpracy nauczycieli Forum Twórczych Nauczycieli oraz Seminariów Twórczych Nauczycieli. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę nowoczesnej edukacji w cyfrowym świecie a szczególnie cywilizacyjne, w tym społeczne, kulturowe i edukacyjne implikacje rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Prowadzone badania są ściśle związane z problematyką dotyczącymi kształtowania kultury informatycznej społeczeństwa, motywacji do nauki, wdrażaniu rozwiązań learning by doing do edukacji na wszystkich etapach kształcenia w cyfrowej rzeczywistości.

Organizatorka międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych edukacyjnym i społecznym konsekwencjom zastosowania technologii informacyjnej (Edukacja 4.0 – Dokąd zmierzamy? Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej szkoły. 2018, 2020, Multimedia w świecie dziecka. Konteksty pedagogiczne i społeczne, 2012; WWW. Człowiek w cyberprzestrzeni, 2013 i 2014.)

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych i współautorka kilku monografii. Członkini Stowarzyszenia e‑Learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. Egzaminator ECDL, certyfikowany e-Nauczyciel Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego, członek grupy roboczej przy Ministrze Cyfryzacji ds. kompetencji cyfrowych (aktualnie KPRM), członek Sekcji Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, wiceprezes Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.

Kontakt: nowoczesna.edukacja@humanitas.edu.pl

Enroll