Skip to main content

Course Description

Badania empiryczne pokazują, że teorie ekonomiczne nie wyjaśniają w pełni zachowań obserwowanych na rynkach konsumenckich i instytucjonalnych. Liczne naruszenia zasad racjonalności w ujęciu neoklasycznym spowodowały wzrost zainteresowania perspektywą behawioralną i eksperymentalną. Wspólne wysiłki ekonomistów i psychologów doprowadziły do rozwoju nowej dziedziny nauki – ekonomii behawioralnej. Jej celem jest objaśnianie zachowań ekonomicznych, wykorzystując czynniki o charakterze psychologicznym.

Niniejszy kurs stanowi wprowadzenie do tematu ekonomii behawioralnej i jest skierowany do osób zainteresowanych problematyką podejmowania decyzji w obszarze konsumenckim i B2B. Celem kursu jest przestawienie podstawowych zagadnień związanych z ograniczoną racjonalnością decyzyjną i psychologicznymi uwarunkowaniami procesu wyboru. W ramach poszczególnych lekcji, uczestnicy poznają zagadnienia związane z wpływem emocji i poznania na decyzje, z funkcjonowaniem mózgu oraz błędami poznawczymi, których doświadczamy nie zdając sobie z tego sprawy. Wyróżnikiem kursu jest odniesienie tych zagadnień nie tylko do zachowań konsumentów, ale też zachowań na rynkach instytucjonalnych. Co więcej, zakłada się włączenie do kursu opinii praktyków z różnych obszarów działalności biznesowej (np. menedżerów, dyrektorów sprzedaży, ale też przedsiębiorców zajmujących się user experience).


CELE KURSU

 • Zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomii behawioralnej (w kontekście badań eksperymentlanych, neuromarketingowych i eksperymentów terenowych)
 • Poznasz psychologiczne uwarunkowania procesów decyzyjnych
 • Dowiesz się o pułapkach myślenia, o różnicach w podejsciu behawioralnym vs. klasycznym oraz o wpływie emocji na podejmowanie decyzji
 • Przekonasz się, że sposób opisywania świata przez ekonomistów klasycznych bywa odmienny od tego, jak jest naprawdę

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1 Ekonomia behawioralna czy klasyczna?

 • Czy ekonomia może nie być behawioralna?

MODUŁ 2 Podejmowanie decyzji – podejście behawioralne vs. klasyczne

 • Problematyka racjonalności w obszarze nauk ekonomicznych
 • Preferencje konsumentów

MODUŁ 3 Podejmowanie decyzji w świetle teorii dwóch systemów

 • Wprowadzenie do teorii dwóch systemów
 • Istota teorii dwóch systemów – omówienie eksperymentów
 • Teoria perspektywy

MODUŁ 4 Ewolucyjne uwarunkowania w procesach decyzyjnych

 • Emocje
 • ​Racjonalność biologiczna
 • ​Adaptacyjna funkcja emocji
 • Ewolucja (biologiczna) a organizacja

MODUŁ 5 Wpływ emocji i stanów afektywnych na preferencje (I)

 • Emocje a decyzje zakupowe – wprowadzenie
 • Efekt posiadania i awersja do straty
 • Emocje powiązane i niepowiązane z produktem
 • Emocje a doświadczenie klienta
 • Emocje a doświadczenie użytkownika

MODUŁ 6 Wpływ emocji i stanów afektywnych na preferencje (II)

 • ​Emocje a procesy poznawcze
 • ​Heurystyka afektu
 • Teoria uczuć jako informacji
 • ​Emocje a zachowania menedżerów

MODUŁ 7 Znaczenie procesów poznawczych w podejmowaniu decyzji 

 • ​Istota procesów poznawczych
 • ​Wpływ procesów metapoznawczych na podejmowanie decyzji
 • ​Procesy metapoznawcze a zachowania menedżerów

MODUŁ 8 Ekonomia eksperymentalna w kontekście zrównoważonego rozwoju

 • ​Zrównoważony rozwój a ekonomia behawioralna
 • Badania nad moralnością
 • Ekonomia rozwoju a eksperymenty terenowe
 • Marshmallow Test - jak silna jest nasza wola?
 • Przykłady eksperymentów terenowych i ich wyniki

MODUŁ 9 Neuroekonomia

 • ​Wprowadzenie do neuroekonomii
 • ​Decyzje ekonomiczne w świetle badań neuro

MODUŁ 10 Egzamin

Egzamin kończący kurs (20 pytań prawda/fałsz).


WARUNKI ZALICZENIA

Zaliczenie kursu składa się z egzaminu końcowego - uczestnik musi zdobyć 60% punktów.

Egzamin końcowy jest złożony z 20 pytań korespondujących z 9 tematami poruszonymi w trakcie kursu. Przewidziano 1 podejście do egzaminu.

Pytania sprawdzające typu prawda/fałsz (po każdym module) nie wliczają się w zaliczenie - ich celem jest wyłącznie sprawdzenie wiedzy uczestnika kursu.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest ukończenie kursu oraz zdobycie co najmniej 60% punktów z egzaminu końcowego.


KADRA KURSU

dr Piotr Gaczek

Adiunkt, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dr Piotr Gaczek jest adiunktem pracującym w Katedrze Strategii Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest wykładowcą studiów MBA oraz programów podyplomowych. Autor kilkunastu publikacji w języku polskim i angielskim z obszaru ekonomii behawioralnej. W swojej pracy naukowej podejmuje problematykę wpływu czynników emocjonalnych na proces kształtowania preferencji kupujących. Jest też zainteresowany postawami ludzi względem Sztucznej Inteligencji i nowych technologii. W działalności komercyjnej zajmuje się badaniami rynku, projektowaniem badań eksperymentalnych oraz kształtowaniem doświadczeń konsumentów.

 

 

Projekt „E-learning szansą na zdobycie kompetencji” POWR.03.01.00-00-W069/18współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Informacja o finansowaniu projektu ze środków unijnych