Skip to main content

Course Description


Po lewej stronie Znak Funduszy Europejskich złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu: Wiedza Edukacja Rozwój, w środku znak barw Rzeczypospolitej Polskiej składający się z symbolu graficznego oraz nazwy Rzeczpospolita Polska, po prawej stronie znak Unii Europejskiej składający się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu: Europejski Fundusz Społeczny.

Niniejszy kurs powstał w ramach projektu POWR.03.01.00-00-W010/18 „Kurs na własny rozwój” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych tematem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Obejmuje zagadnienia związane z diagnostyką oraz specyfiką rozwojową osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zostaną w nim poruszone także kwestie terapii oraz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kurs skierowany jest zarówno do lekarzy pediatrów, nauczycieli nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, pedagogów i nauczycieli innych szczebli edukacji, psychologów, terapeutów, pracowników instytucji, z pomocy których korzystają osoby z autyzmem. Skorzystać mogą z niego także rodzice, którzy zaobserwowali odmienności w zachowaniu swojego dziecka lub też otrzymali skierowanie do poradni celem diagnozy dziecka w kierunku autyzmu.


CELE KURSU

Cele ogólne kursu

W trakcie kursu każdy uczestnik będzie mógł uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • specyfiki funkcjonowania osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • diagnozy autyzmu ze szczególnym uwzględnieniem wczesnych objawów autyzmu,
 • dostosowania rodzaju terapii do rodzaju zdiagnozowanych trudności.

Cele szczegółowe

Dzięki udziałowi w kursie uczestnik:

 • pozna główne objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • dowie się, jakie są przyczyny autyzmu,
 • nauczy się rozpoznawać wczesne symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • dowie się, jakie rodzaje terapii można zastosować wobec osób z autyzmem, w zależności od wieku i nasilenia objawów,
 • pozna techniki wspomagające edukację i rozwój dzieci i młodzieży z autyzmem
 • dowie się, z jakimi trudnościami zmagają się dzieci z autyzmem w przedszkolu i szkole oraz pozna sposoby wspomagania rozwoju i edukacji osoby z autyzmem,
 • nauczy się pracować z rodzicami osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

PORUSZANE ZAGADNIENIA

MODUŁ 1

Przyczyny autyzmu i rys historyczny

Wczesne teorie na temat przyczyn autyzmu. 9 prawd o autyzmie. Współczesne poglądy na temat przyczyn autyzmu – aspekty genetyczne i neurorozwojowe.

MODUŁ 2

Osiowe objawy autyzmu i ich wpływ na ogólne funkcjonowanie

Kryteria diagnostyczne według ICD-10/ICD-11 i DSM – V – podobieństwa i różnice diagnostyczne. Diagnoza różnicowa zaburzeń ze spektrum autyzmu i niepełnosprawności intelektualnej, schizofrenii dziecięcej oraz opóźnionego rozwoju mowy.

MODUŁ 3

Diagnoza autyzmu

Metody stosowane w diagnozie autyzmu. Specyfika diagnozy w zależności od wieku diagnozowanej osoby.

MODUŁ 4

Specyfika rozwojowa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu cz.1

Profil umiejętności w testach inteligencji. Profil sensoryczny osób z autyzmem.

MODUŁ 5

Specyfika rozwojowa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu cz.2

Deficyty w zakresie teorii umysłu i funkcji wykonawczych. Zaburzenia w zakresie centralnej koherencji.

MODUŁ 6

Terapie osób z autyzmem

Przegląd najbardziej popularnych rodzajów terapii przeznaczonych dla osób z autyzmem – terapia behawioralna, Metoda Opcji (Son – Rise), Metoda Floortime. Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem – Integracja Sensoryczna, muzykoterapia, Metoda Knillów, Metoda Ruchu Rozwijającego, Terapia w Sali doświadczania świata, Metoda Dobrego Startu.

MODUŁ 7

Zachowania trudne u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Przyczyny pojawienia się agresji i autoagresji. Sposoby modyfikacji zachowań agresywnych i autoagresywnych.

MODUŁ 8

Nauka dziecka z autyzmem

Techniki nauczania osoby z autyzmem. Obszary deficytowe i sposoby wspomagania rozwoju w tych obszarach. Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych.

MODUŁ 9

Specyfika pracy z osobami wysokofunkcjonującymi

Główne trudności osób wyżej funkcjonujących. Zaburzenia lękowe i depresyjne u osób z autystycznego spektrum. Psychoterapia osób z autyzmem.

MODUŁ 10

Praca z rodzicami osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Przekazywanie informacji o diagnozie rodzicom – wskazówki praktyczne. Specyficzne trudności, z jakimi spotykają się rodzice osób z autyzmem. Rodzaje wsparcia, jakie mogą otrzymać rodzice osoby z autyzmem.

MODUŁ 11

Seksualność osób w spektrum autyzmu

Czym jest seksualność? Jaki jest cel edukacji seksualnej osób z autyzmem? Rozwój psychoseksualny dziecka. Masturbacja dziecięca. Czynniki zakłócające rozwój psychoseksualny dzieci w spektrum autyzmu. Nastolatki w spektrum autyzmu a seksualność. Seksualność osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Przemoc seksualna wobec osób w spektrum autyzmu.


KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA - EFEKTY KSZTAŁCENIA

 • Zna przyczyny autyzmu.
 • Potrafi wymienić osiowe objawy autyzmu.
 • Wie, jakie są wczesne symptomy autyzmu.
 • Potrafi przeprowadzić diagnozę autyzmu.
 • Zna rodzaje terapii stosowane w odniesieniu do osób z autyzmem.
 • Wie, jaka jest specyfika rozwojowa osób z autyzmem.
 • Zna przyczyny agresji i autoagresji u osób z autyzmem oraz potrafi podjąć skuteczne działania terapeutyczne w tym zakresie.
 • Potrafi wymienić i zastosować techniki stosowane w edukacji osób z autyzmem.
 • Wie, jakich trudności doświadczają wysokofunkcjonujące osoby z autyzmem oraz zna techniki terapeutyczne pomocne w pracy z tymi trudnościami.
 • Potrafi dostosować przestrzeń oraz metody edukacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą w środowisku przedszkolnym i szkolnym.
 • Zna trudności, z jakimi borykają się rodzice osób z autyzmem.
 • Potrafi stworzyć dziecku odpowiednie warunki życia/nauki wspomagające prawidłowy rozwój emocjonalności i komunikacji z otoczeniem, zastosować właściwe zachowania, zabawy, pomoce dydaktyczne zaspokajające potrzebę bezpieczeństwa dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wpływające pozytywnie na jego rozwój emocjonalny i społeczny.
 • Zna instytucje i organizacje zajmujące się w Polsce pomocą dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Bierze udział w dyskusjach na forum. Potrafi modyfikować swój sposób myślenia oraz dokonuje analizy podejmowanych przez niego czynności w trakcie realizacji kursu.
 • Wykazuje się umiejętnością samodzielnego poszerzania wiedzy zdobytej na zajęciach. Dokonuje pogłębionej analizy wskazanych źródeł, wyszukuje dodatkowe i uzasadnia ich wybór. Potrafi przeprowadzić krytyczną interpretację uzyskanych informacji.
 • Potrafi w sposób systematyczny i planowy zarządzać czasem realizacji zadań edukacyjnych służących podnoszeniu kwalifikacji.
 • Realizuje zadania edukacyjne za pomocą sieci współpracy współdzieląc się wiedzą z innymi uczestnikami kursu.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE KURSU

 • Czas trwania kursu: 4 tygodni x 4 godz. (16 godz. lekcyjnych)
 • Sposób realizacji: samodzielny i moderowny
 • Sposób pracy uczestnika: praca indywidualna
 • Kanały i sposoby komunikacji z uczestnikami kursu: komunikacja synchroniczna, komunikacja asynchroniczna (fora dyskusyjne)

WARUNKI ZALICZENIA

Po każdym module jest przewidziany test końcowy (łącznie 11 testów w całym kursie), który będzie oceniany formatywnie, co oznacza, że punktacja będzie odzwierciadlała postęp w kursie. Do testów końcowych jest możliwość wielokrotnego podejścia. Testy końcowe składają się z 5 pytań jednokrotnego wyboru, co oznacza, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

We wszystkich testach końcowych za prawidłową odpowiedź zostanie przyznany 1 pkt. Warunkiem zaliczenia kursu jest zapoznanie się ze wszystkimi treściami kształcenia umieszczonymi w poszczególnych modułach poparte rozwiązaniem wszystkich testów kończących moduły na poziomie 60%.


WARUNKI OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA

Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zaliczenie kursu na poziomie 60%.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu jest generowane automatycznie po osiągnięciu progu zaliczeniowego przez uczestnika. Zaświadczenie jest dostępne w zakładce „Moje kursy” oraz na ostatniej stronie kursu - po kliknięciu przycisku „Zakończ kurs”.


KADRA KURSU

Zdjęcie autora kursu

mgr Eliza Ludkiewicz

Psycholog, oligofrenopedagog, arteterapeuta

Asystent w Katedrze Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym. Zainteresowania naukowe ogniskują się wokół neuropsychologii muzyki oraz wykorzystania sztuki w terapii osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Umiejętności praktyczne z zakresu autyzmu zdobywała między innymi w takich instytucjach jak Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem PROMETHEUS w Toruniu, Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Sopocie oraz w ramach prywatnej praktyki psychologicznej. W ramach pracy dydaktycznej współpracuje z uczelniami z całej Polski.

Autorka licznych artykułów oraz rozdziałów w książkach z zakresu psychologii rozwoju i muzykoterapii. Współautorka pakietów edukacyjnych dla dzieci z autyzmem „Ja i mój świat – etap obrazka”, „Ja i mój świat 2 – etap wyrazu”, „Ja i mój świat 3 – etap zdania” oraz książki z piosenkami i zabawami dla dzieci „Rozwijam się śpiewająco”.

Zdjęcie autora kursu

mgr Izabela Suchta

Pedagożka zdrowia, socjoterapeutka, certyfikowana edukatorka seksualna, absolwentka seksuologii klinicznej. Propagatorka rzetelnej edukacji seksualnej, dostępnej dla każdego.

Założycielka Gabinetu terapeutyczno-edukacyjny Santeriz, w którym od kilkunastu lat pracuje z osobami w spektrum autyzmu i ich rodzinami.

Współpracuje z placówkami oświatowymi oraz prowadzi wykłady dla studentów wyższych uczelni.

Na co dzień zajmuje się działalnością edukacyjną, prowadząc szkolenia i warsztaty dla rodziców i specjalistów.

Zdjęcie autora kursu

mgr Dariusz Januszewski

Nauczyciel akademicki w Instytucie Pedagogiki Akademii Humanitas w Sosnowcu oraz ambasador studiów podyplomowych na kierunku „Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spectrum autyzmu” w Akademii Humanitas.

Pedagog specjalny z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami w tym z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną, niewidzeniem i słabo widzeniem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od piętnastu lat pracujący z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinami objętymi wczesnym wspomaganiem. Ekspert Specjalistycznego Centrum Wpierającego Edukację Włączającą. Od wielu lat prowadzi praktykę w zakresie wspierania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którą łączy z pracą dydaktyczną i szkoleniową na krajowych uczelniach. Prelegent na konferencjach i webinariach. Zdobył bogate doświadczenie w obszarze pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi neuroróżnorodnymi. Związany aktywnie z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zdjęcie autora kursu

dr Aleksander Mańka

Pedagog specjalny, terapeuta, profilaktyk, trener, adiunkt akademicki w Akademii Humanitas w Sosnowcu.

Od wielu lat zajmuje się wspomaganiem funkcjonowania psychospołecznego rodzin, związków partnerskich i młodzieży. Jest autorem wielu książek, publikacji, programów profilaktycznych i terapeutycznych, które stanowią efekt zintegrowania jego doświadczeń z pracą naukową.

 


Kontakt: autyzm@humanitas.edu.pl

Enroll